Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst

Artikel 1 : Huurperiode en tarief
De huurperiode wordt aangegeven in het contract en gaat in op de vermelde begindatum en eindigt op de in het contract vermelde einddatum. Indien de scooter meer dan 1 dag te laat wordt geretourneerd wordt het dagtarief van 25 euro extra in rekening gebracht, tenzij anders is afgesproken. Indien dit geschiedt door overmacht als defect, of ongeval volgt er geen naheffing. Bij voortijdig inleveren van de scooter krijgt u geen restitutie van het huurbedrag.

Artikel 2 : Betaling en Borg
Betaling van de huur en borg van de scooter vindt plaats conform de geldende tarieven voor ingebruikneming van de scooter. De huur en borg dient online of door middel van een betaallink te worden voldaan. Bij teruglevering van de scooter wordt de borg binnen vijf werkdagen terugbetaald, mits er geen schade of andere gebreken worden geconstateerd door de verhuurder. Eerdere inlevering maakt een einde aan de huurovereenkomst zonder dat er restitutie plaatsvindt.

Artikel 3 : Brandstof
De scooter wordt geleverd met een volle tank benzine. Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor het op peil houden van de brandstof tijdens de rit. De scooter moet met een volle tank worden ingeleverd; anders worden er kosten in rekening gebracht: €12,50 voor een lege tank en €7,50 voor een halfvolle tank. De kosten worden verrekend met de borg.

Artikel 4 : Bevoegdheid
Huurder verklaart bij ondertekening van deze overeenkomst dat hij/zij de minimale leeftijd heeft van 17 jaar en in bezit is van een geldig rijbewijs/ bromfiets of scooter rijbewijs. De huurder uploadt of stuurt zijn/haar rijbewijs online of via WhatsApp. Vanaf 18 jaar is een geldig rijbewijs/ bromfiets of rijbewijs niet verplicht.

Het is niet toegestaan dat de scooter door andere personen dan op het contract vermeld staan wordt gebruikt. Deze personen zullen niet verzekerd zijn en de scooter mag worden teruggenomen zonder teruggave van huurgelden.

Artikel 5 :  Verzoek tot teruggave scooter zonder restitutie
Overtredingen van de volgende regels kunnen leiden tot verzoek van teruggave en onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst zonder restitutie. Bovendien kan de huurder aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of boetes als gevolg van de verrichte handelingen:

1. Het is niet toegestaan de scooter te besturen onder invloed van drugs of
alcohol boven het wettelijk toegestane promillage (0,5 promille).
2. Het is niet toegestaan om zonder helm te rijden.
3. Het is niet toegestaan om onderlinge wedstrijden te houden in welke
vorm dan ook.
4. Het is niet toegestaan om de scooter door anderen te laten rijden, zij
zullen niet verzekerd zijn.
5. Huurder dient zich te houden aan de op Curaçao geldende
wetgeving/verkeersregels en wordt geacht deze te kennen.
6. Het is niet toegestaan om op de Koningin Julianabrug en zandwegen te
rijden.
7. Het is niet toegestaan om buiten het gebied dat hieronder is
weergegeven, te rijden.

Artikel 6 : Schade / Boetes
De verhuurder heeft het recht de scooter bij teruggave te inspecteren op schade en gebreken. De huurder is aansprakelijk voor alle ontstane schade en opgelopen verkeersboetes gedurende de huurperiode, ongeacht de schuld. De schade/boetes zullen met de borg worden verrekend en indien deze niet toereikend is op de huurder worden verhaald. Verhuurder heeft het recht om zelf de hoogte van de ontstane schade vast te stellen. Platte banden zijn altijd voor rekening van de huurder voor een bedrag van €12,50 per band.

LET OP: Het is belangrijk op te merken dat in geval van schade of pech aan de scooter, er geen vervangende scooter beschikbaar is voor de huurder en zal er geen restitutie van de huurprijs plaatsvinden. De huurder erkent en aanvaardt dit risico bij het huren van de scooter en vrijwaart de verhuurder van enige aansprakelijkheid met betrekking tot het ontbreken van een vervangende scooter in geval van schade.

Artikel 7 : WA-Verzekering
Gehuurde scooters zijn NIET verzekerd tegen diefstal of casco schade. De huurder is volledig aansprakelijk voor schade aan of verlies van de gehuurde scooter volgens de vastgestelde tarieven van de verhuurder. Schade aan derden veroorzaakt met een gehuurde scooter is gedekt, met uitzondering van het eigen risico van de huurder/verzekerde. Bij een ongeval moet de verhuurder en (eigen) verzekeraar zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd en de huurder dient door de Forensys/Politie (telefoonnummer 9233) een proces-verbaal en schaderapport te laten opmaken.

Artikel 8 : Aansprakelijkheid
De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten en/of schade die ontstaan door de huurder, bestuurder, of bijrijder(s) als gevolg van schade, defect of verlies van de scooter of toebehoren, of schade aan derden.

Artikel 9 : Diefstal/vermissing en schade

Preventieve maatregelen: Ter voorkoming van diefstal is het verplicht om tussen 18:00 en 07:00 de scooter achter een hek te plaatsen, de scooter met het stuurslot te vergrendelen en met het hangslot te verzekeren.

Aangifte: Bij diefstal, verduistering, of niet-terugkeer van de scooter, dient de huurder onmiddellijk aangifte te doen bij Forensys en politie. Een kopie van de aangifte dient te worden ingeleverd bij de verhuurder.

Schadeloosstelling: Naast de huurprijs wordt de dagwaarde van de scooter en toebehoren in rekening gebracht, en zal worden vastgesteld door de verhuurder. Daarnaast wordt de borg ingehouden en tweemaal de betaaltermijn in rekening gebracht, wat neerkomt op een minimaal totaalbedrag van € 750,-.

Schade bij ongeval: In het geval van een ongeval met schade moet de verhuurder onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. De huurder moet contact opnemen met Forensys en Politie (telefoonnummer 9233) voor een proces-verbaal en een officieel schaderapport, dat vereist is voor de verzekering.

Artikel 10 : Defect
Bij een defect aan de scooter dienen eerst de stappen op de checklist te worden doorgenomen. Verhelpt dit het defect niet, dan moet de monteur op de hoogte gebracht worden van de locatie en het type defect. Als verder rijden niet mogelijk is, zal de verhuurder proberen een vervangende scooter te regelen, indien beschikbaar. De scooter mag nooit onbeheerd worden achtergelaten, tenzij deze met het hangslot is vergrendeld aan een vast object. Als het defect niet te wijten is aan de huurder en er geen vervangende scooter beschikbaar is, heeft de huurder recht op terugbetaling voor de niet-gebruikte huurperiode.

Artikel 11 : Scooter-Curaçao Pechservice
Pechservice wordt verleend op maandag t/m zaterdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op zondag van 9:00 uur tot 18:00 uur. Buiten deze uren wordt de huurder gevraagd de scooter op een veilige plaats te parkeren met een hangslot aan een vast object, en zal er de volgende ochtend een oplossing worden gezorgd. De pechservice is alleen beschikbaar als de scooter daadwerkelijk defect is. De pechservice is niet beschikbaar bij een nog rijdende scooter, onvoldoende brandstof, tikkende geluiden, vastzittend stuurslot, en andere gevallen zoals beschreven in de checklist. Als pechhulp wordt gebeld en de pech het gevolg is van handelingen van de huurder, zijn de kosten voor de huurder.

Artikel 12 : Ontbinding overeenkomst
De verhuurder behoudt zich het recht voor om de huurovereenkomst zonder opgaaf van redenen en zonder tussenkomst van de rechtbank te ontbinden als de scooter op onzorgvuldige wijze wordt gebruikt, niet aan de wet wordt gehouden, of als er reden is om aan te nemen dat dit zal gebeuren. Bij voortijdige beëindiging van contracten van een maand of langer volgt geen restitutie van de borg of huur.

Noodnummers & Belangrijke informatie

Noodnummers:

Pechhulp Eric: +5999 510 3304
Forensys: 9233
Politie: 911
Ambulance: 912
Brandweer: 911

Verhuurder*:   +316 253 392 73

*Enkel contact opnemen bij financiële vragen of hoge nood als de contactpersoon en monteur daarvoor niet bereikbaar zijn.

Checklist bij defect

1. Is er genoeg benzine?
2. Staat de sleutel op de goede stand?
3. Staat de gele knop in de buddy op Unlock?
4. Zie je lampjes branden wanneer de sleutel op de goede stand staat?

Al deze stappen doorlopen en start de scooter nog niet?
Neem dan contact op met Eric de monteur.